Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
BAN GIÁM ĐỐC
1 Quàng Hồng Phương Giám Đốc Sở 0212.3756.588 phuongqh.stp@sonla.gov.vn
2 Quàng Văn Hùng Phó Giám Đốc Sở 0212.3853.799 hungqv.stp@sonla.gov.vn
3 Trần Thị Minh Hoà Phó Giám Đốc Sở 0212.3859.907 hoattm.stp@sonla.gov.vn
4 Phạm Văn Hưng Phó Giám Đốc Sở 0212.3756.188 hungpv.stp@sonla.gov.vn
VĂN PHÒNG SỞ
1 Hoàng Thị Duyên Chánh văn phòng sở 0212.3851.402 duyenht.stp@sonla.gov.vn
2 Phạm Trang Nhung Chuyên viên 0212.3754.869 nhungpt.stp@sonla.gov.vn
3 Quàng Hùng Cường Chuyên viên 0212.3756.788 cuongqh.stp@sonla.gov.vn
4 Điêu Nguyễn Thu Hương Chuyên viên 0212.3756.788 huongdnt.stp@sonla.gov.vn
5 Trần Thị Xuân Chuyên viên 0212.3754.869 xuantt.stp@sonla.gov.vn
6 Nguyễn Thị Bích Ngọc Chuyên viên - KT 0212.3754.869 ngocntb.stp@sonla.gov.vn
7 Nguyễn Thị Dịu Văn thư 0212.3852.201 diunt.stp@sonla.gov.vn
8 Lò Văn Sâm Nhân viên bảo vệ 0212.3854.923
9 Cầm Mai Lưu Chuyên viên 0212.3799.109 luuctm.stp@sonla.gov.vn
10 Phạm Văn Hùng Nhân viên lái xe 0936.495.779
THANH TRA SỞ
1 Tòng Văn Chiến Chánh Thanh tra 0212.3756.288 chientv.stp@sonla.gov.vn
2 Phạm Thị Vy Thanh tra viên 0212.3756.288 vypt.stp@sonla.gov.vn
3 Lường Thị Phong Lan Thanh tra viên 02123851105 lanltp.stp@sonla.gov.vn
PHÒNG XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Trưởng phòng 0212.3855.477 hoantq.stp@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Diệu Linh Phó Trưởng phòng 0212.3851.939 linhtnd.stp@sonla.gov.vn
3 Đinh Công Hiệp Chuyên viên 02123851939 hiepdc.stp@sonla.gov.vn
4 Dương Thị Anh Chuyên viên 0212.3855.477 anhdt.stp@sonla.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
1 Đinh Kim Sinh Trưởng phòng 0212.3856.444 sinhdk.stp@sonla.gov.vn
2 Tòng Thị Hạnh Phó Trưởng phòng 0212.3851.104 hanhtt.stp@sonla.gov.vn
3 Trịnh Trần Linh Trang Chuyên viên 0212.3851.104 trangttl.stp@sonla.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
1 Lò Thị Mường Pha Trưởng phòng 0212.3851.739 phaltm.stp@sonla.gov.vn
2 Nguyễn Kim Hoa Chuyên viên 0212.3799.109 hoantk.stp@sonla.gov.vn
3 Dương Kiều Phụng Chuyên viên 0212.3799.109 phungdk.stp@sonla.gov.vn
PHÒNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP
1 Phan Quang Trung Trưởng phòng 0212.3754.868 trungpq.stp@sonla.gov.vn
2 Lê Trung Anh Chuyên viên 0212.3853.272 anhlt.stp@sonla.gov.vn
3 Lò Thị Mai Oanh Chuyên viên 0212.3853272 oanhltm.stp@sonla.gov.vn
PHÒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
1 Lò Linh Loan Phó Trưởng phòng 0212.3853.271 loanll.stp@sonla.gov.vn
2 Lò Thị Phương Chuyên viên 0212.3856.627 phuonglt.stp@sonla.gov.vn
3 Trần Thị Thu Thuỷ Chuyên viên 0212.3856.627 thuyttt.stp@sonla.gov.vn
4 Lê Thế Anh Chuyên viên 0212.3856.627
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
1 Hoàng Thị Mịnh Giám đốc 0212.8568.569 minhht.stp@sonla.gov.vn
2 Tòng Thị Tâm Đấu giá viên 0212.3752.097 tamtt.stp@sonla.gov.vn
3 Nguyễn Thu Ngân Chuyên viên 0212.3752.097 ngannt.stp@sonla.gov.vn
4 Nguyễn Diệu Thuý Chuyên viên 0212.3752.097 thuynd.stp@sonla.gov.vn
5 Nguyễn Thị Chuyên Kế toán 0212.3752.097 chuyennt.stp@sonla.gov.vn
6 Lê Thị Thương Thủ quỹ 0212.3752.097
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
1 Tòng Văn Oai Giám đốc 0212.3851.051 oaitv.stp@sonla.gov.vn
2 Lường Duy Tuyên Phó Giám đốc 0212.3759.199 tuyenld.stp@sonla.gov.vn
3 Tòng Văn Minh Trưởng phòng nghiệp vụ 1 0212.3856.024 minhtv.stp@sonla.gov.vn
4 Cầm Kim Loan Trưởng phòng nghiệp vụ 2 0212.3856.024 loanck.stp@sonla.gov.vn
5 Lê Thị Hoa Ban Phó trưởng phòng HCTH 0212.3856.024 banlth.stp@sonla.gov.vn
6 Cầm Trọng Thuỷ Trưởng chi nhánh TGPL số 2 huyện Phù Yên 0212.3856.024 thuyct.stp@sonla.gov.vn
7 Trần Mạnh Tuấn Đấu giá viên 0212.3856.024 tuantm.stp@sonla.gov.vn
8 Lục Thanh Huyền Chuyên viên 0212.3856.024 huyenlt.stp@sonla.gov.vn
9 Đặng Thị Mùi Kế toán 0212.3856.024 muidt.stp@sonla.gov.vn
10 Đinh Thuỳ Dung Chuyên viên 0212.3856.024 dungdt.stp@sonla.gov.vn
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3
Chính phủ điện tử
Online:2
Hôm nay:32
Hôm qua:17
Tổng số: 105981