Đường dây nóng: (022).3851.105
Không có video - Upload lại link
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp lại Thẻ Công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
2 Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Công chứng viên Công chứng Sở Tư pháp
3 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
4 Thủ tục thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Công chứng Sở Tư pháp
5 Thủ tục từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Công chứng Sở Tư pháp
6 Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
7 Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
8 Thủ tục tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
9 Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
10 Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Công chứng Sở Tư pháp
11 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc thôi quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
12 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được trở lại quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
13 Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
14 Thủ tục Ghi chú vào sổ khai sinh việc thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch Sở Tư pháp
15 Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài Quốc tịch Sở Tư pháp
16 Thủ tục Xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
17 Thủ tục Xác nhận có quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
18 Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
19 Thủ tục Thôi quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
20 Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Sở Tư pháp
21 Thủ tục Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
22 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi của người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Nuôi con nuôi Sở Tư pháp
23 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
25 Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
Chính phủ điện tử
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Tổng số: