Sơn La hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 806/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả một số công việc sau đây:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La và các nhiệm vụ, giải pháp khác đ ci thiện chất lượng các quy định của pháp luật trình HĐND, UBND các cấp ban hành. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu văn bản ban hành, trình ban hành chậm tiến độ không đảm bảo chất lượng.

2. Tiếp tục chú trọng công tác soạn tho, trình các dự thảo văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND các cấp, nhất là các văn bản về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hưng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung soạn thảo văn bản quy định chi tiết được giao theo quyết định ban hành danh mục chi tiết các nội dung được luật giao của Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh về nhng khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản, đồng thời đề xuất giải pháp để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mc đó.

3. Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý để kịp thời phản ánh, kiến nghị với các bộ, ngành về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nghiên cứu, góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến. Tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản có liên quan về việc ban hành các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính đảm bảo không làm phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp.

4. Chủ động bố trí hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức pháp chế; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ci thiện chất lượng các quy định ca pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh (gửi qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 15/5/2021 (Đối với báo cáo 06 tháng)trước ngày 15/11/2021 (Đối với báo cáo năm).

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo gửi về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 01/6/2021(Đối với báo cáo 06 tháng)trước ngày 01/12/2021 (Đối với báo cáo năm)./.
Công văn chi tiết xem tại đây.
 
Tác giả: Lường Ngọc Hùng
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 4,137
  • Trong tuần: 45,324
  • Tất cả: 1,750,554
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang