THÔNG TƯ SỐ 03/2023/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP
Ngày 02/8/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTP  về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

THÔNG TƯ SỐ 03/2023/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

----

Ngày 02/8/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTP  về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Theo đó, Tại Điều 1 Thông tư 03/2023/TT-BTP quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TTBTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/          2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Thông tư số 01/2022/TT-BTP) như sau:

“1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

a) Các mẫu: Xác nhận thông tin hộ tịch; Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch; Giấy báo tử (Phụ lục 1);

b) Nội dung các mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Phụ lục 2);

c) Mẫu Bản điện tử các giấy tờ hộ tịch (Phụ lục 3)”.

2. Bổ sung, thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTP như sau:

a) Bổ sung Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Thay thế Phụ lục 1 và Phụ lục 2 bằng Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo như quy định trên, Thông tư 03/2023/TT-BTP đã ban hành các mẫu:

- Xác nhận thông tin hộ tịch, Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch, Giấy báo tử;

- Nội dung các mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến;

- Mẫu Bản điện tử các giấy tờ hộ tịch.

Đồng thời, bổ sung thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BTP như sau:

- Bổ sung Phụ lục 3 bản điện tử các giấy tờ hộ tịch

- Thay thế Phụ lục 1 và Phụ lục 2 Thông tư 01/2022/TT-BTP bằng Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BTP

Thông tư số 03/2023/TT-BTP có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành (tức là ngày 02/8/2023). Do đó, các bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch điện tử theo Thông tư 03/2023/TT-BTP sẽ được áp dụng thực hiện ngay từ ngày 02/8/2023.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

 Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư 03/2023/TT-BTP cụ thể:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2023.

2. Hồ sơ đăng ký hộ tịch đã tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP.

3. Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Uỷ ban nhân dân, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn.

Do đó : Theo như quy định trên, các bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch điện tử theo Thông tư 03/2023/TT-BTP được áp dụng kể từ ngày 02/8/2023.

* Đồng thời lưu ý, hồ sơ đăng ký hộ tịch đã tiếp nhận trước ngày 02/8/2023 mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Thông tư 01/2022/TT-BTP.

Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị pháp lý như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 01/2022/TT-BTP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2023/TT-BTP) quy định như sau:

Bản điện tử giấy tờ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác

1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

a) Các mẫu: Xác nhận thông tin hộ tịch; Tờ khai đề nghị xác nhận thông tin hộ tịch; Giấy báo tử (Phụ lục 1);

b) Nội dung các mẫu hộ tịch điện tử tương tác tích hợp, phục vụ đăng ký hộ tịch trực tuyến (Phụ lục 2);

c) Mẫu Bản điện tử các giấy tờ hộ tịch (Phụ lục 3)”

2. Giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

a) Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

b) Mã QRcode trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

c) Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QRCode trên bản điện tử của giấy tờ đó.

Theo đó, Biểu mẫu điện tử giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành, cung cấp thông tin hộ tịch hoặc nguồn tra cứu thông tin hộ tịch của cá nhân, có giá trị như giấy tờ hộ tịch. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chấp nhận, sử dụng, không được yêu cầu cá nhân phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ hộ tịch để đối chiếu.

LÊ THỊ MINH GIANG – PHÒNG HCTP&BTTP

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang