Ban hành Quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Ngày 18/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại Công an huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023; Ngày 18/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-UBND Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại Công an huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ.

Theo đó, đối tượng được kiểm tra là Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ. Nội dung kiểm tra: theo quy định tại mục 2 Phần II Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 18/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời hạn kiểm tra tối đa 05 ngày tại 01 đơn vị được kiểm tra. Thời gian kiểm tra: dự kiến thực hiện trong quý III năm 2023.

Quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn Kiểm tra theo quy định Điều 9 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP. Trách nhiệm của trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra thực hiện các quy định tại Điều 10 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành. Quyền và trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

Tác giả: Nguyễn Diệu Thúy - Phòng PBGDPL
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,441
  • Trong tuần: 2,783
  • Tất cả: 1,867,156
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang