Thông tin lãnh đạo Sở Tư pháp

   

Đ/c Trần Thị Minh Hòa – Giám đốc Sở

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 25 tháng 02 năm 1972.

- Giới tính: Nữ

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Xã Long Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An

- Nơi ở hiện nay: Tổ 7 - Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ.

- Trình độ chuyên môn: Luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại CQ: 02123.859.907
- Địa chỉ Emial: hoattm.stp@sonla.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp do pháp luật quy định và Quy chế làm việc của Sở Tư pháp.

2) Phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện công tác Tư pháp tại địa phương.

3) Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cấp tỉnh. Thành viên các Hội đồng: (1) Hội đồng tuyển quân; (2) Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; (3) Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh; (4) Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công tỉnh; (5) Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh; (6) Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định Bảng giá đất tỉnh; (7) Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự; (8) Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Tư pháp Sơn La; phụ trách Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở; Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật; Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan Sở Tư pháp; Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

4) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác sau:

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm và hàng năm của Ngành.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan; công tác dân vận chính quyền; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành.

- Xử lý văn bản đến, công tác thống kê, tổng hợp; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; nội chính; hợp tác quốc tế; thi đua, khen thưởng; công tác nội vụ; ứng dụng công nghệ thông tin; việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; thu thập, cập nhật văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Công tác trợ giúp pháp lý.

- Chủ tài khoản của Sở Tư pháp và chỉ đạo thực hiện việc phân cấp về quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp theo quy định.

5) Phụ trách đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sơn La.

6) Trực tiếp sinh hoạt tại Văn phòng Sở; phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật.

7) Phụ trách xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (xã do Sở Tư pháp được UBND tỉnh phân công giúp đỡ).

8) Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện thành phố Sơn La, Mộc Châu, Vân Hồ.

9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư pháp giao.

 

Đ/c Sòi Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Sở

Tiểu sử tóm tắt

- Sinh ngày: 20/8/1967

- Giới tính: Nam

- Dân tộc: Thái

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Quang Huy - huyện Phù Yên - tỉnh Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Tổ 7 - Phường Tô Hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Trình độ học vấn: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại CQ:
- Địa chỉ Emial: dungsn.stp@sonla.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 1) Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

- Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, chứng thực, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường Nhà nước.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách trừ Tờ trình trình UBND tỉnh.

- Xử lý văn bản đến khi đồng chí Giám đốc Sở ủy quyền.

- Chủ tài khoản ủy quyền của Sở Tư pháp.

2) Trực tiếp sinh hoạt tại Thanh tra Sở.

3) Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên.

4) Thực hiện nhiệm vụ thành viên: (1) Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sơn La; (2) Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Sơn La; (3) Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh; (4) Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh.

Phó trưởng Ban Biên tập cổng thông tin Sở Tư pháp.

Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở; Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật khi được Giám đốc Sở phân công.

5) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Đ/c Phạm Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: 09 tháng 12 năm 1977.

- Giới tính: Nam.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Xã Hải Minh - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

- Nơi ở hiện nay: Tổ 3 - Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.

- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn:Quản lý công

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại CQ: 02123.756.188
- Địa chỉ Emial: hungpv.stp@sonla.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

1) Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

- Công tác công chứng, đấu giá tài sản, luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hòa giải thương mại, thừa phát lại.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được giao phụ trách trừ Tờ trình trình UBND tỉnh.

- Xử lý văn bản đến khi đồng chí Giám đốc Sở ủy quyền.

2) Phụ trách đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2.

3) Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp;

4) Theo dõi, chỉ đạo công tác Tư pháp của các huyện: Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai.

5) Thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Sơn La; Phó chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp.

Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở; Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật khi được Giám đốc Sở phân công.

6) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 3,996
  • Trong tuần: 45,183
  • Tất cả: 1,750,413
Đăng nhập

SỞ TƯ PHÁP TỈNH SƠN LA
Địa chỉ:Tầng 4,  tòa 6T1 Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: 05/GP-TTĐT
Điện thoại: 0212.3851402 - Fax: 0212.3758008

Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Minh Hoà - Giám đốc Sở Tư Pháp
Email: sotuphaptinhsonla@gmail.com

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang